• MOST HÉTVÉGÉN SZŐLŐ VÁSÁR!!!

  Egy csodálatos szőlőültetvény zamatos szőlőit tudjátok megvásárolni a Rajzó birtokot működtető családtól. Ezért érdemes kiutazni Vácegresre, de 40 kilogrammnyi összegyűlt rendelés esetén Budapesten a XIV. kerületben vagy Szentendrén is át tudod venni a termelőtől. Mi tavaly szüreteltünk, és tényleg nagyon finom a szőlő, megyünk idén is!

  Pölöskei muskotályos csemege szőlő

  Rendelhető egységek:

  Vácegresi (Erdőkertes) átvétel esetén: 400.- / kg, vagy 1 rekesz 3600.- / 10kg

  Más helyszínek esetében: 450.- / kg, vagy 1 rekesz 4000.- / 10kg

  Zweigelt – piros borszőlő

  Rendelhető egységek:

  min. 50 kg, - 140 Ft/kg
  csak előzetes egyeztetés alapján, az ültetvényen történő átvétel esetén tudja a termelő biztosítani

 • A rendelésedet kérjük a termelő e-mail címére küldd,
  a mennyiség és az átvételi pont megjelölésével: rajzo.tanya@gmail.com


  CSAK e-mailen visszaigazolt megrendeléseket tudja teljesíteni a termelő!

  ÁTVÉTELI HELYSZÍNEK és IDŐPONTOK


  Szeptember 30. szombat
   

  - 14-17 óra között az ültetvényen, Erdőkertesen, a Kéri utca végénél kell kijönni egyenesen a földekre- Koordináták: 47.683926, 19.324547
  - 18-19:30 óra között XIV. kerületben a Lila-Fehérke vendégháznál. Egressy út 134

  Október 1. vasárnap:

  - 12:00 - 15:00 óra között az ültetvényen Erdőkertesen, a Kéri utca végénél kell kijönni egyenesen a földekre. Koordináták: 47.683926, 19.324547 (érdemes kilátogatni, akár egy jó kis őszi kirándulásként ;-)
  - 17:00-18:30 Szentendre, Paprikabíró utcai parkolóban


  Ha kérdésed van, a termelőtől szintén ezen az e-mail címen tudsz érdeklődni: rajzo.tanya@gmail.com

×
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az IttaSzezon WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ
TARTALOMJEGYZÉK
Preambulum, A Szabályzat Célja
A Szabályzat Értelmezése, Meghatározások
Az Adatkezelő Neve És Elérhetőségei
Az Adatkezelés Célja, A Kezelt Adatok Köre
Az Adatkezelés Jogalapja És Időtartama
Hozzáférés A Kezelt Adatokhoz, Adatfeldolgozás És Adattovábbítás
Adatbiztonság
A Felhasználó Jogai És Kötelezettségei
Jogorvoslat
A Szabályzat Módosítása, Értelmezése, Hatálybalépése
1.	PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA
1.1	A IttaSzezon Bt. (székhelye: 2132 Göd Sellő utca 2/a; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-034045; adószáma: 24382315-2-10; a továbbiakban: „Társaság”) elkötelezett az egészséges és természetes élelmiszerek fogyasztása mellett, és ezen élelmiszereknek a fogyasztók minél szélesebb köréhez való eljuttatását a magyar őstermelők gazdasági versenyképességének javításában és az ágazat információtechnológiai korszerűsítésének támogatásában látja, ezáltal redukálva a keresleti és kínálati oldal között lévő információs szakadékot. A Társaság ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a ittaszezon.com mobil alkalmazást (a továbbiakban: „Applikáció”) és a www.ittaszezon.com weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), melyekkel jelentősen meg kívánja könnyíteni az őstermelők és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatteremtést, információáramlást, ezáltal fejlesztve a természetes élelmiszerek és alapanyagok piacát.
1.2	Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: „Szabályzat”) az Applikáció és a Honlap adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. Az Applikáció és a Honlap a Társaság tulajdonában, illetve üzemeltetésében állnak. A Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
1.3	A jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy
az Applikációhoz és a Honlaphoz kapcsolódó információs szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, valamint
az Applikáció és a Honlap használatához és azok tartalmához való hozzáféréshez szükséges
személyes és esetlegesen különleges adatok kezelése a hatályos magyar adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történjen.
1.4	A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden felhasználó számára – tekintet nélkül a felhasználó nemére, nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen az, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.
1.5	A Társaság tájékoztatja a felhasználót, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-78565/2014. számon a Társaságot mint adatkezelőt nyilvántartásba vette. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor feltünteti. A felhasználó az Applikáció és a Honlap használatával kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A felhasználó továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben akár az Applikáción, akár a Honlapon regisztrál, akkor a másik felület tekintetében is regisztrált felhasználóvá válik.
2.	A SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSE, MEGHATÁROZÁSOK
2.1	A jelen Szabályzatot a magyar nyelv szabályai szerint, a magyar polgári jog általános jogelveinek érvényesülését szem előtt tartva kell értelmezni. A Szabályzat értelmezésekor a nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – a Szabályzatban való első előfordulási helyen meghatározott jelentéssel bírnak.
2.2	Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik a jelen Szabályzatban kisbetűvel használt fogalmak jelentése a következő:
adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül a Társaságnak az adatokon végzett bármely művelete vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatmegsemmisítés
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; törlés helyett a Társaság zárolja az adatot, ha az adat végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit; a zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes vagy a különleges adat törlését kizárta;
érintett/felhasználó
a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat az Applikáció vagy a Honlap használatával igénybe vevő, az Applikációt és/vagy a Honlapot használó bármely személy, illetőleg bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
gazdasági reklám
olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;
harmadik személy
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, a Társasággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
hozzájárulás
az érintett kívánságának, akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
különleges adat
a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
nyilvánosságra 
hozatal
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
személyes adat
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
személyazonosító 
adat
az érintett családi és utóneve, a leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;
termelő
az Applikáción és/vagy a Honlapon termelőként regsiztráló felhasználó;
tiltakozás
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.3	Amennyiben a szövegből más nem következik:
jelen Szabályzatban bármely jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály időközbeni esetleges módosított, kiterjesztett, egységes szerkezetbe foglalt formáját is magában foglalja;
jelen Szabályzatban a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak a Szabályzat szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe;
jelen Szabályzatban személyre történő valamennyi hivatkozás bármilyen személyre, társaságra, társulásra, kormányzatra, államra vagy állami intézményre, illetve hatóságra való hivatkozást jelent;
jelen Szabályzat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja a rosszhiszemű vagy csalárd nyilatkozatért vagy eljárásért való felelősséget vagy jogorvoslatot.
3.	AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
3.1	A Társaság, mint adatkezelő neve: IttaSzezon Bt.
3.2	Az adatkezelő székhelye: 2132 Göd Sellő utca 2/a
3.3	Az adatkezelő levelezési (posta)címe: 2132 Göd Sellő utca 2/a
3.6	Az adatkezelő e-mail címe: info@ittaszezon.com. Az érintett tudomásul veszi, hogy a Társaság a fent megjelölt email címre kizárólag az adat kezelésével, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.
4.	AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE
4.1	A Társaság a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag (i) a felhasználók egymás közötti, valamint a Társaság és felhasználók közötti kapcsolattartás; (ii) a Társaság szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása; (iii) a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködése; (iv) felvilágosítás adása; (v) működési problémák elhárítása; (vi) hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése; (vii) statisztikai célú adatgyűjtés; (viii) kutatási célzatú információszerzés érdekében tárolja.
4.2	A Társaság, mint adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat, az alábbi adatkezelési célokból kezelheti:
az érintett e-mail címét és jelszavát vagy Facebook vagy G+ connectjét (Facebook/G+ hozzáférésnél a barátok listájához történő hozzáféréssel), amely adatok kezelésének célja az, hogy az érintetteket egymástól meg lehessen különböztetni a regisztráció alkalmával és a szolgáltatások igénybevétele során;
az érintett családnevét és keresztnevét, nemét, születési évét, lakóhelyének irányító számát, e-mail címét és telefonszámát, amely adatok kezelésének célja az, hogy (i) az érintett a regisztrált tartalmakat hitelesen hozhassa létre; (ii) biztosítsa a kapcsolatot az érintett és a Társaság, valamint az egyes felhasználók között többek között hírlevél üzenetek, sms és email üzenetek, geolokalizációs üzenetek és reklámüzenetek küldése révén;
termelők esetében a fenti felhasználói adatokon túlmenően a termelő címét, nyitvatartását, profilképét, valamint a termelői tevékenység/áru leírását, amely adatok kezelésének célja az, hogy a termelő a regisztrált tartalmakat hitelesen hozhassa létre, illetve az, hogy a Társaság a szolgáltatásokat megfelelő tartalommal nyújthassa.
4.3	A Társaság tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztráció, az Applikációval/Honlappal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, az Applikáció/Honlap használata során különleges adatok kezelésére nem kerül sor.
4.4	Az érintett önkéntes döntése az, hogy a Szabályzat 4.2 pontjába foglalt személyes adatokat a Társaság részére megadja-e vagy sem, azonban meghatározott személyes adatok rögzítése nélkül a regisztráció nem teljesíthető, azaz a szolgáltatások nem vehetők igénybe. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, jelszó; a termelők esetében a fentieken túlmenően kötelezően megadandók a következő személyes adatok: a termelő címe, nyitvatartása, szolgáltatásának rövid leírása. Amennyiben a Felhasználó csak hírlevélre iratkozik fel a kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím. A regisztráció befejezését követően azonnali bejelentkezés válik lehetővé. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg, vagy az Applikáció és/vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helytálló, igaz voltáért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről és mobiltelefonszámról kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.
4.5	A regisztrációt követően és a szolgáltatások használata során a Társaság esetlegesen más személyes adatok rögzítését is kérheti az érintettől azzal, hogy köteles valamennyi adatkérés előtt megjelölni az adatkezelés célját. Minden esetben a személyes adatok rögzítése önkéntes, annak elmaradása nem érinti az Applikáció vagy a Honlap használatát.
4.6	A Társaság az érintett által megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezen személyes adatokat a Társaság az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli.
4.7	A Társaság a fentieken túlmenően nem kezel semmilyen személyes vagy különleges adatot törvényi felhatalmazás alapján. Amennyiben a Társaság törvény valamely rendelkezése alapján kezel az érintettről személyes vagy különleges adatot, akkor ezen adatkezelési művelet végrehajtása előtt az adatkezelés céljáról és időtartamáról – törvényi hivatkozás megjelölésével – megfelelően tájékoztatja az érintettet. A Társaság valamennyi személyes adat kérése előtt megfelelően tájékoztatja az érintettet arról, hogy a szóban forgó adat megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul, avagy kötelező és törvényi felhatalmazáson alapul.
4.8	Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság személyes adatait anonimizálva, az érintettel való kapcsolatba hozhatóságától megfosztva, statisztikai célra használhatja. A Társaság vállalja, hogy ezen adatokat a statisztikai feldolgozásukat követően az egyes érintettekkel nem lehet újra kapcsolatba hozni.
4.9	A felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi azt, hogy biztonsági adategyeztetés céljából a Társaság a megadott regisztrációs adatokat ellenőrizheti, a felhasználó személyazonosító igazolványának másolatát bekérheti a regisztrációs adatok valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a felhasználó e-mail útján scannelve vagy postai úton küldhet meg a Társaság részére. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat a Társaság a védett informatikai rendszerében ideiglenesen tárolja, a felhasználó által megküldött fénymásolatokat a biztonsági adategyeztetés lezárultával a Társaság megsemmisíti. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról és további feltételeiről Társaság, az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt a felhasználó részére. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy a szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot. A Társaság a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4.10	A Társaság a Honlap működéséről, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, illetőleg a Szolgáltatásokkal összefüggésben meghatározott gyakorisággal a felhasználónak hírlevelet, sms és email üzeneteket, geolokalizációs üzeneteket, valamint marketing célú - és reklámüzeneteket küldhet. A felhasználó a fentiek szerinti üzenetek Társaság általi megküldésének lehetőségéhez a regisztrációval, illetőleg a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A felhasználó jogosult a regisztrációt követően a Honlap használata során bármikor – a Honlap megfelelő ikonjára kattintva – a fenti hozzájárulását bármikor visszavonni.
4.11	A Honlap látogatóinak számítógépét a Társaság által alkalmazott rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Honlapon minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén, amelyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével a Társaság célja az, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél, marketing célú - és reklámüzenet küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.
4.12	A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció, illetve a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a felhasználók nem, csak a Társaság fér hozzá. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
5.	AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
5.1	A Társaság általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
5.2	A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az adatkezeles@ittaszezon.com-n keresztül. A kérelem beérkezését követően a Társaság a felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanap. A Társaság felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a regisztrációval létrehozott profilt törölni nem tudja abban az esetben, ha a felhasználó egy másik felhasználó termékét például értékelte, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett fiókjával, mellyel kapcsolatba került más felhasználókkal. Az értékelés a törlést követően az értékelt felhasználó oldalán is látható marad mindaddig, amíg az értékelt felhasználó nem kéri saját regisztrációjának törlését. A törlés kéréséig a felhasználó profilja inaktív státuszba kerül azzal, hogy az inaktív profil nyilvános felületen nem megtekinthető, arról minden személyes adat eltávolításra kerül, így nem vonható le a felhasználóra vonatkozó bárminemű következtetés. Társaság kéri a felhasználót, hogy csak abban az esetben regisztráljon, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
6.	HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS
6.1	A személyes adatokat elsődlegesen a Társaság, illetve a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak a Szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
6.2	A Társaság informatikai rendszerének üzemeltetése körében a Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, rendszergazda) vehet igénybe.
6.3	A Társaság jogosult a felhasználók személyes adatainak alvállalkozói részére történő továbbítására. A Társaság partnerek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint a Szabályzat betartásával kezelni.
7.	ADATBIZTONSÁG
7.1	A Társaság a személyes adatokat a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alatt található szerveren tárolja. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról.
7.2	A Társaság minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a felhasználók által az Applikáción/Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A Társaság informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
7.3	A Társaság az adatkezelés során megőrzi (1) a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult; (2) a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát.
8.	A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1	A felhasználó jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
8.1.1	Tájékoztatáshoz való jog 
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tájékoztatást kérhet a Társaságtól személyes adatai kezeléséről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.
8.1.2	Adathelyesbítéshez való jog
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 (öt) munkanapon belül az adatokat helyesbíti, és erről az érintettet értesíti.
8.1.3	A személyes adatok törléséhez való jog
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben az érintett és a Társaság között nincs semmilyen jogi vita és a Társaságnak sincs törvényi kötelezettsége a személyes adatok további tárolására, akkor a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli az érintett valamennyi személyes adatát. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.
8.1.4	Az adatok zárolásának joga
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti, hogy törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8.1.5	Tiltakozás joga
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Társaság jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett nem ért egyet a Társaság döntésével, akkor az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – az Infotv. alapján bírósághoz fordulhat.
8.1.6	Az érintett a fenti jogait a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja,
8.2	Az érintett kötelezettségei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
8.2.1	Az érintett köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely adat megváltozik – a személyes adatokat helyesbíteni vagy a Társaságtól azok helyesbítését kérni.
8.2.2	A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon érintettet, aki bármely más személy adatával visszaél.
8.2.3	Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Applikáció/Honlap használata során nem oszthat meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely
mások becsületét, méltóságát sérti;
valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz;
valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó szándékkal szidalmaz.
Ezen személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli, és felszólítja az érintettet arra, hogy tartsa meg a fenti követelményeket. Amennyiben az érintett a figyelmeztetést követően újra, a fenti előírásokba ütköző magatartást tanúsít, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje őt.
9.	JOGORVOSLAT
9.1	Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Társaság adatkezelése megsértette a Szabályzatot vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).
9.2	Az érintett a Szabályzat 8. pontjában szabályozott jogok megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve Társaság székhelye szerinti törvényszék az illetékes.
10.	A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, ÉRTELMEZÉSE, HATÁLYBALÉPÉSE
10.1	A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot – az érintettek elektronikus levélben történő értesítése mellett – egyoldalúan módosítsa. Az érintett az Applikáció/Honlap a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.
10.2	A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzat valamennyi módosítása meg fog felelni a módosításkor hatályos törvények adatvédelmi rendelkezéseinek.
10.3	A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzatot az értelmezés időpontjában hatályos törvényekkel összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Szabályzat és a hatályos törvények között eltérés van, a hatályos törvények az irányadóak.
10.4	Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja 2016.12.01.